வங்கி வேலை நிறுத்தத்திற்கு மத்திய தொழிற்சங்கங்கள் ஆதரவு

2021 டிசம்பர் 16-17 ஆகிய இரு நாட்கள் வங்கி ஊழியர்கள் – அதிகாரிகளின் நாடு தழுவிய போராட்டத்திற்கு சிஐடியு, ஏஐடியுசி, ஐஎன்டியுசி, எச்எம்எஸ், எல்பிஎப், ஏஐயுடியு, டியுசிசி, சேவா, ஏஐசிசிடியு, யுடியுசி ஆகிய 10 மத்திய தொழிற்சங்கங்களும், 70க்கும் மேற்பட்ட அகில இந்திய சம்மேளனங்களும்
ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன.

BANK UNIONS FORCED FOR TWO DAYS’ STRIKE CALL ON 16-17 DECEMBER 2021 DEMANDING WITHDRAWAL OF BANKING REFORMS BILL AIMED AT PRIVATISATION

  1. The joint platform of CTUs and Independent Federations/Associations support the call for two day’s countrywide strike by bank employees under the banner of United Forum of Bank Unions (UFBU) on 16-17 December, 2021 against the Banking Laws (Amendments) Bill 2021, which the Government is planning to bring and get passed in the on-going session of the parliament.
  2. The UFBU has extensively campaigned and elaborated why they oppose the Banking Laws (Amendments) Bill 2021. In a nutshell, it goes totally against the moto “People’s Money for People’s Benefit”. It in fact facilitates “People’s Money for Private Benefit” paving the way for plunder on peoples’ savings in Banks by private corporates/big business.
  3. The Bill seeks to privatise the banking sector, which is bound to lead to “self-dealing” and thereby only self benefitting by the willful defaulters of bank loans by corporates/big-business at the cost of common people, as warned by several ex-Governors of RBI.
  4. The justification trotted out by the Government for the Bill is that “PSU Banks are not efficient”, which is demonstrably false. The banking service could be taken to remote corners of our vast country only because of bank nationalisation in 1969. As it is, the worrisome increase in NPAs is being tackled by this Government, not by recovering the loans from willful defaulter corporates, but by compelling the PSU banks to forego major part of the debts (callously termed “haircut” for the banks), the common depositors are assured the guarantee of protection of only Rs.5 lacs out of their deposits! All the major Govt. schemes like “Jan dhan yojana” including most of welfare schemes and services like direct benefit transfer mechanism etc are implemented mainly through PSU banks for successful execution.
  5. Bank employees’ movement have been resolutely fighting for last more than three decades against the Govt’s multi-pronged move towards dilution of the public sector status of the banking sector and through that process are still defending the public sector banks and also peoples’ vital interests. This proposed two days’ strike is also aimed at building up resistance to destructive privatization move of the Govt, along with the people. It is also a wake-up call for the common people that this Government is desperately handing over their hard-earned savings/deposits to the private corporates. And this is not to be misunderstood as just corruption, it is a matter of Government’s comprehensive policy of leagalising willful defaults of bank loans by private corporates (through IBC Law and procedures) on the one hand and handing over the PSU banks to same defaulting corporate community through privatization process on the other. This destructive policy and their political operators in governance must be decisively defeated and ousted.
  6. The joint platform of CTUs and Independent Federations/Associations urge the Government to shelve the plan to push through the ill-advised, retrograde so-called banking reforms bill to the parliament, while calling upon the toiling people across the sectors and the society to extend active solidarity support to the bank employees’ forthcoming countrywide strike action, to Save the People and Save the Nation.

Comment here...